ANDMEKAITSE- JA KÜPSISTE KASUTAMISE POLITIKA

Eesmärk

Teie eraelu puutumatus on meie jaoks oluline. Käesoleva andmekaitsepoliitika eesmärk on selgitada, kuidas me kogume, säilitame, kasutame ja avalikustame Teie isikuandmeid iga kord, kui kasutate meie tooteid ja teenuseid, meie veebisaite või suhtlete ALD SA-iga või mõne meie kohaliku ALD Automotive filiaaliga Teie riigis.

Käesoleva andmekaitsepoliitika eesmärk on anda ülevaade tingimustest, mis reguleerivad seda, kuidas me töötleme ja kaitseme neid andmeid. Lisateavet selle kohta, kuidas me töötleme Teie isikuandmeid võib leida lepingutest ning teistest Teie riigi kohaliku ALD Automotive filiaalides pakutavate toodete ja teenustega seotud dokumentidest.

Kohalik vastutav töötleja

Vastavalt käesolevale andmekaitsepoliitikale on kohalik vastutav töötleja:

ALD Automotive Eesti AS

Sõpruse pst 145, Tallinn, Estonia

Registrikood 11094435

E-post info.ee@aldautomotive.com

Telefoninumber 372 630 8960

Pädev kohalik andmekaitseasutus: Andmekaitse Inspektsioon

Üldpõhimõtted

ALD Automotive mõistab Teie muret seoses Teie isikuandmete konfidentsiaalsusega. Allpool kirjeldame seda, kuidas me hangime ja kasutame seda teavet ning kirjeldame Teie õigusi. Palun lugege need põhjalikult läbi, et see protsess oleks võimalikult õiglane, läbipaistev ja turvaline.

Järgnevalt toodud põhimõtted on keskse tähtsusega Teie isikandmete töötlemisel meie poolt

 • Läbipaistvus ja õiglus: Kui me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, siis teavitame Teid sellest, kes kogub ja saab need andmeid ning ka andmete kogumise põhjustest. Kui see on seadusega ette nähtud, siis küsime alati Teie eelnevat nõusolekut (nt enne tundliku teabe kogumist või otseturunduse materjalide saatmist). Me ei kasuta kunagi Teie isikuandmeid eesmärkidel, mis ei vasta siin kirjeldatud eesmärkidele.

 • Seaduslikkus: ALD Automotive ei kogu ega töötle isikuandmeid ilma seadusliku põhjuseta. Me kasutame Teie isikuandmeid üksnes asjakohastel ärilistel eesmärkidel (nt teenuste osutamisel, kliendisuhete juhtimisel, klientide sõidukiparkide haldamisel, korrektsete arvete esitamisel, turundustegevustega seoses, parema klienditeeninduse profiilianalüüsi koostamisel, rahulolu- uuringute läbiviimisel või aruannete koostamisel ning meie seaduslike kohustuste täitmisel).

 • Võimalikult väheste andmete kogumine: Me kogume ainult neid isikuandmeid, mis on andmete töötlemiseks tingimata vajalikud, nii nagu on sätestatud käesolevas dokumendis. Me kogume tundlikku teavet ainult siis, kui see on asjakohane. Kasutame kõiki vajalikke meetmeid tagamaks, et Teie salvestatud isikuandmed oleksid täpsed, täielikud ja ajakohased

 • Privaatsus: Me püüame isikuandmete töötlemisel tagada eraelu puutumatuse. Sel eesmärgil viime läbi ka andmekaitsealaseid mõjuhinnanguid tagamaks, et meie kaitsemeetmed  oleksid asjakohased ning Teie andmed oleksid kaitstud.

  Kui kaua me säilitame Teie isikuandmeid?

Me säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni Teie või Teie organisatsioon omate ALD Automotive-iga ärisuhet ning seni, kuni lõpeb aegumistähtaeg või kohalikust seadusest tulenevalt tähtaeg alates meie viimasest kontaktist või seni, kuni see on nõutav ALD Automotive-ga seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kui ALD Automotive-ga seadusest tulenevate kohustuste täitmise tähtaeg on lühem kui aegumistähtaeg, säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni aegumistähtaeg lõpeb ja vastupidi.

Kohtuvaidluse puhul võime säilitada Teie isikuandmeid selle kohtuasja lõpuni, kõik võimalikud kaebuste esitamise tähtajad kaasa arvatud. Seejärel me kas kustutame või arhiveerime need vastavalt kehtivale seadusele.

Igal juhul ei säilitata Teie isikuandmeid sellisel kujul, mis võimaldab Teie tuvastamist kauem, kui on vajalik ALD Automotive-ile eesmärkide saavutamiseks, milleks isikuandmeid koguti või töödeldi või on nõutava vastavalt kehtivatele seadustele.

Isikuandmete säilitamise üldisi näidistähtaegu kirjeldatakse edaspidi. ALD Automotive-il on õigus igal ajal säilitamise tähtaegu ühepoolselt muuta. Lisaks võivad kehtiva seadusega ette nähtud säilitamise tähtajad aeg ajalt muutuda.

Kümneaastast isikuandmete säilitamise tähtaega kohaldatakse Teie või Teie organisatsiooni ja ALD Automotive-i vahelise lepingulise või lepingueelse suhte ajal kogutud isikuandmete suhtes. Isikuandmete säilitamise tähtaeg algab järgmisel kuupäeval pärast Teie lepingulise suhte lõppemist või järgmisel päeval, kui oleme Teiega ühendust võtnud, kui on kogutud ainult lepingueelset teavet.

Seevastu ühekuulist isikuandmete säilitamise tähtaega kohaldatakse kahjuhüvituse nõude aegumistähtaja lõppemiseni (kui aegumistähtaeg on pikem) kandidaadi isikuandmete suhtes, mis on kogutud töölevõtmise protsessi ajal tagasilükatud kandidaatide suhtes, kui kandidaat ei anna nõusolekut oma isikuandmete kandmiseks ALD Automotive-i kandidaatide andmebaasi, mis on mõeldud töötajate värbamiseks tulevikus. Isikuandmete säilitamise tähtaeg algab järgmisel päeval pärast värbamise protsessi lõppemist.

Kolmeaastast isikuandmete säilitamise tähtaega pärast lepingu lõppemist kohaldatakse Teie isikuandmete töötlemisel ALD Automotive Eesti AS-i oma toodete ja teenuste otseturustamise eesmärgil, kui Te ei ole keeldunud otseturunduse materjalide saamisest.

Kaheteistkuulist isikuandmete säilitamise tähtaega kohaldatakse Teie isikuandmete suhtes, mis on kogutud siis, kui olete külastanud ALD Automotive Eesti AS-i kontorit.

Kuidas me tagame Teie isikuandmete turvalisuse ja usaldusväärsuse?

Me kaitseme Teie andmeid tehniliste ja korralduslike turvameetmete abil (sealhulgas asjakohase personali õpetamine ja koolitamine) nende juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise või muutmise, loata avalikustamise või juurdepääsu ning kõikide teiste ebaseadusliku töötlemise vormide  eest.

Ainult need meeskonnad ja töötajad, kes peavad meie ettevõttes teadma Teie andmeid, võivad omada nendele juurdepääsu. Me tagame haldusõiguste ja –põhimõtete rakendamise meie ettevõttes ning me võtame kõik meetmed tagamaks, et töötajad, nõustajad ja teenuseosutajad tagaksid Teie failide konfidentsiaalsuse.

Kuidas saate väljendada oma eelistusi oma isikuandmete kasutamise suhtes?

Järgmises lõigus esitatud õiguste kasutamiseks mistahes ajal võtke palun  ühendust ALD Automotive Eesti AS-iga e-posti aadressil: info.ee@aldautomotive.com ning me käsitleme Teie taotlust.

Nõusoleku tagasivõtmine. Juhtudel, kui olete andnud eelneva nõusoleku  oma andmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Juurdepääs andmetele. Te võite taotleda juurdepääsu andmetele, mida me Teie kohta säilitame. Kui teete sellise taotluse, esitame Teile kogu teabe, mis puudutab töötlemise eesmärke, töödeldud teabe liike, vastuvõtjate kategooriaid, teabe säilitamise tähtaegu, Teie õigust  kättesaadavate andmete parandamisele, kustutamisele või piiramisele, kui see on asjakohane, jne.

Andmete ülekandmine. Te võite samuti saada koopia kõikidest isikuandmetest, mida me Teie kohta oma arhiivides hoiame sobivas vormingus ja struktuuriga, mis võimaldab Teil kasutada oma õigust andmete ülekandmiseks.

Andmete töötlemise piiramine. Te võite taotleda andmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

 • ajaks, mis võimaldab ALD Automotive-il kontrollida Teie isikuandmete õigsust, kui Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse;
 • kui andmete töötlemine on ebaseaduslik ja Te soovite oma isikuandmete kustutamise asemel selle kasutamist pigem piirata;
 • kui Te soovite, et ALD Automotive säilitaks Teie isikuandmeid, sest Te vajate seda oma kaitseks õigusnõuete puhul;
 • kui Te olete esitanud vastuväite andmete töötlemise suhtes, kuid ALD Automotive peab kontrollima, kas ta omab õiguspäraseid põhjusi, mis võivad kaaluda üles Teie õigused.

Andmete parandamine/ kustutamine. Te võite samuti taotleda, et me parandaksime, muudaksime või kustutaksime teavet, mis on mittetäielik, aegunud või ebatäpne.

Te võite taotleda oma isikuandmete kustutamist järgmistel juhtudel:

 • kui Teie isikuandmeid ei ole enam vaja andmete töötlemise eesmärgil;
 • kui Te olete võtnud tagasi oma nõusoleku andmete töötlemiseks, mis põhineb üksnes sellisel nõusolekul;
 • jei atšaukėte savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo, pagrįsto vien Jūsų sutikimu;
 • kui Te olete esitanud vastuväite andmete töötlemise suhtes;
 • kui isikuandmeid tuleb kustutada selleks, et täita ALD Automotive suhtes kohaldatavat juriidilist kohustust. Me võtame tarvitusele mõistlikud abinõud, et teavitada teisi isikuandmete töötlemisse kaasatud ALD Automotive üksusi andmete sellisest kustutamisest.

Vastuväidete esitamine. Te võite samuti esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui neid kasutatakse turunduse või profiilianalüüsi eesmärgil Teile suunatud reklaami saatmiseks või esitada vastuväiteid Teie andmete jagamise suhtes kolmandate isikutega või ALD Automotive Group-i siseselt.

Kaebuse esitamine. Teil on samuti õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Te võite samuti esitada oma juhiseid oma isikuandmete säilitamise, kustutamise või avalikustamise suhtes pärast oma surma. Sellised juhised võivad olla üldised või spetsiifilised.


Teie isikuandmeid puudutavad eritingimused

Milliseid tegevusi ja isikuid andmete kogumine puudutab?

Käesolevat poliitikat kohaldatakse kõikide andmete allikate suhtes, mida ALD Automotive ülemaailmselt kogub ja töötleb Grupi erinevate tegevuste raames nagu ettevõtetele autode liising, eraisikule sõiduautode liising, sõidukipargi haldamise teenused, kolmandatest isikutest allikad, värbamisprotsess, meie veebisaitide või mobiilirakenduste kasutamine ning kõik võrguvälise töötlemisega seotud tegevused.

Me võime koguda ja töödelda Teie isikuandmeid, kui Te kuulute järgmistesse kategooriatesse: kui olete eraklient, liisitud sõiduki või Teie organisatsioonile kuuluva sõiduki kasutaja, kui ALD Automotive osutab sõidukipargi haldamise teenuseid, kui olete ettevõtetevaheliste klientide kontaktisik, partner, edasimüüja, geograafiline partner, potentsiaalne klient, sõidukipargi juht, tegelik tulusaaja, lõplik tegelik tulusaaja, juhataja, kandidaat jne.

Kes kontrollib andmeid?

Eestis teostab eespool kirjeldatud andmetöötlusega seotud toiminguid ALD Automotive Eesti AS. Käesolev lõik kehtib Teie isikuandmete töötlemisel ALD Automotive Eesti AS-i kui vastutava töötleja poolt.

Kuidas me kasutame Teie isikuandmeid?

 

ALD Automotive Eesti AS kasutab Teie isikuandmeid Teile või Teie organisatsioonile paremate teenuste pakkumise eesmärgil.

Seega võib ALD Automotive Eesti AS kasutada Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

(a) vajaduse korral

(i) üldisel tasemel (ALD Automotive tütarettevõtted), et juhtida ärisuhet Teie ja Teie ettevõtte vahel, tuvastada kontaktide säilitamiseks volitatud isikuid, esitada tellimusi, sõlmida ja lõpetada lepinguid, anda volitusi, vastata hinnapäringutele, täita Teie või Teie ettevõtte teenuste ja nendega seotud tegevuste tellimusi, juhtida üritusi, saata Teile teatisi, mis on seotud Teie või Teie ettevõtte lepinguga (näiteks teavitamine regulaarsetest kontrollidest), vastata Teie või Teie ettevõtte päringutele ja kontrollitaotlustele, osutada klientidele teenuseid, lahendada Teie või Teie ettevõtte kaebusi ja/või nõudeid, toetada ja koolitada meie personali, kes on nende tegevustega seotud, ning osutada teisi teenuseid, mis on seotud Teie või Teie ettevõtte kontoga; 

(ii)  ALD Automotive Eesti AS kontorisse sisenenud isiku tuvastamiseks;

(iii) nn white-label partnerite puhul: sõidukipargi haldamise teenuste puhul koos aruannete ja tööriistadega, põhiklientide puhul, rahvusvaheliste põhiklientide sõidukiparkide kõnekeskuse abi ja järelmeetmete puhul; 

(iv) rahvusvaheliste kliendisuhete juhtimise eesmärgil (ALD SA) autode liisimise raames tema tütarettevõtete poolt, mille kliente juhib ülemaailmsel tasandil ALD SA, rahulolu ja kvaliteedi mõõtmiste teostamiseks, kvaliteedialase teabe ülemaailmseks koondamiseks ettevõtte kvaliteedi ülemaailmseks hindamiseks juhtkonnale toodete, teenuste või sisu kohta rahulolu uuringute esitamise eesmärgil ning kliendisuhete ja müügijärgse teenindusega seotud nõuete järelkontrolliks; 

(v) kliendirahulolu uuringute esitamiseks professionaalsetele ettevõtjatele liisitud sõidukite teenuse uuestiturustamise kohta (ALD Automotive tütarettevõtted) veebiplatvormi kaudu, et turustada liisinglepingutest saadavate kasutatud sõidukeid;

(vi)  viia läbi kliendirahulolu-uuringuid teenuse kvaliteedi osas ja teha kindlaks kliendirahulolu tase Teie tellitud toodete ja teenuste suhtes;

(vii)  statistika tegemiseks;

(viii)  raamatupidamise korras pidamiseks, mis on seotud maksukohustuste täitmisega ja raamatupidamisarvestuse õigsusega;

(ix) finantsaruandluse esitamiseks ALD juhtidele (müük, hanked, finantsid ja riskide, hinnakujundus ja kindlustus), sealhulgas  arvelduse konsolideerimine ja kasumlikkuse eesmärgid, ALD grupi tegevuse tulemuslikkus, hanked ja kohtuvaidlused; 

(x)  dokumentide arhiveerimiseks, mis tagavad pideva ja katkematu äritegevuse ja tootmise, kaitse erinevate nõuete ja avalduste eest ning seaduses ettenähtud nõuete täitmiseks;

(xi) autojuhtide varustamiseks sõiduki seire rakendustega (nt Ecodrive) või juhtide varustamiseks sõidukipargi haldamise vahenditega; 

(xii) klientidele aruannete esitamiseks kliendirahulolu-uuringu tulemuste kohta

(xiii)  Teie varustamiseks ALD Automotive Eesti AS-i toodete ja teenuste otseturunduse materjalidega, kui olete ALD Automotive Eesti AS-i klient ja ei ole keeldunud otseturunduse materjalide saamisest;

(xiv)  rahapesuvastaste ja terrorismi rahastamise vastaste nõuete täitmiseks, sealhulgas kliendi tundmisega seotud nõuded;

(xv)  äridokumentide säilitamiseks õiguslikel, haldus- ja kontrollimise eesmärkidel;

(xvi)  juriidiliste, kindlustus- ja töötlemisnõuete täitmiseks;

(xvii)  Teie taotlusel meetmete võtmisel, mis on suunatud lepingu sõlmimisele ALD Automotive Eesti AS-iga, sealhulgas klientide taustauuringud, krediidikontroll ja kliendi tundmine ning klientide reitingu tuvastamine.

 

(b) Teie teadmisel ja nõusolekul

(i) turunduse eesmärkidel (välja arvatud otseturundus nagu on osutatud eespool punktis a)): kui olete andnud selleks oma nõusoleku, võime vajaduse korral kasutada Teie andmeid Teiega ühenduse võtmiseks seoses uute pakkumiste või teenustega, mis meie arvates on Teie jaoks kasulikud või saata Teile turundusteateid või infolehti; me võime analüüsida Teie kliendiprofiili ja eelistusi ning korraldada mitmekanaliliste automatiseeritud vahendite abil turunduskampaaniaid, võtta Teiega ühendust lühisõnumi või meili teel või saata Teile brošüüre;

(ii) turunduse eesmärkidel, mis on seotud ALD Automotive partnerite toodete ja teenustega;

(iii) kliendirahulolu (välja arvatud kliendirahulolu-uuringud nagu on osutatud eespool punktis a)): toetudes sihtotstarbelistele turundustööriistadele ja analüüsile võime saata Teile meie toodete ja teenuste kvalitatiivseid uuringuid;

(iv)  me võime samuti kutsuda Teid meie mobiilirakenduse ja/või veebisaitide kaudu osalema turundusüritustel, mängudel või viktoriinidel;

(v) veebisaidid, küpsised ja infolehed: me võime koguda teavet küpsiste kaudu, mis annavad meile täiustatud kogemuse ja parandavad märkimisväärselt Teie brausimise kogemust Teie eelistuse ja parameetrite salvestamisel, mis hoiab Teil aega kokku (nagu näiteks keele-eelistus), võimaldab sisse logida, võidelda pettusega ja analüüsida meie veebisaidi ja teenuste tulemuslikkust.

See teave aitab meil täiustada meie veebisaite ja rakendusi ning mõista paremini, milliseid tooteid ja teenuseid Te eelistaksite.


Me kasutame ka küpsiseid, et veebianalüütika saaks mõõta veebilehtede aktiivust ja teha kindlaks enimkülastatud veebilehtede alad.


Kuigi me võime installida funktsionaalseid küpsiseid hõlbustamaks Teil meie veebisaitide külastamist või rakenduste kasutamist, võite väljendada oma eelistusi käitumusliku sihtreklaami puhul kasutatud küpsiste suhtes oma brauseri privaatsusseadete valikute kaudu, mis peaksid sisaldama funktsioone, mis takistavad teabe salvestamist terminali või sellisesse terminali juba salvestatud teabe töötlemist, kui Te ei lülita sisse funktsiooni salvestamise või töötlemise võimaldamiseks.


Kui otsustate kõik küpsised blokeerida (sealhulgas ka vajalikud küpsised), võite kogeda probleeme kõikide või osade lehekülgede vaatamisel meie veebisaidil.

(vi) Profiilianalüüsi koostamine: et parandada meie arusaama Teie huvidest ja muredest võime kasutada Teie isikuandmeid, et täiustada meie veebisaiti ja teenuseid, isiksustada Teie kogemust meiega ning kohandada meie turundustegevusi, et need vastaksid Teie vajadustele ja huvidele. Me usume, et see on ka meie huvides, kui me teenindame Teid paremini ja reageerime Teie vajadustele, kui see on nõutav vastavalt regulatiivsetele kohustustele.

Mis liiki isikuandmeid me kogume?

Me kogume järgmist liiki isikuandmeid:

 • Identifitseerimis- ja kontaktandmed nagu Teie isikukood ja/või sünniaeg, eesnimi, perekonnanimi, isiklik telefoni-/mobiilinumber, kodune aadress või e-posti aadress, kuupäev, millal Te sisenesite ALD Automotive Eesti AS-i kontorisse ja ALD Automotive Eesti AS-i töötaja, kelle juures Te käite;

 • Töölevärbamisega seotud teave nagu Teie  CV, motivatsioonikiri;

 • Ametialane teave nagu Teie ametinimetus, kutsealane aadress ja e-posti aadress,  Teie telefoni-/mobiilinumber tööl, Teie töökogemuse, töökoht;

 • Roll ettevõttes nagu Teie osalemine ettevõtte juhtimises kui tegevdirektor, ettevõtte esindaja, juhatuse või nõukogu liige, aktsionär, tegelik tulusaaja, lõplik tegelik tulusaaja, Teile kuulvate ettevõtted aktsiate arv, Teile kuuluv otsustusõigus;
 • Finants-/krediidiinfo nagu Teie krediidi aktsepteerimise kuupäev, lepinguandmed, Teie sissetulek ja finantskohustused, Teie võlausaldajad, maksekäitumine, krediidivõime, krediidivõime aruanded, pangakontode numbrid;

 • Privaatne teave nagu Teie sugu, sünniaeg, keel(ed), isikuandmed, kui Te suhtlete meiega sotsiaalvõrgustiku kaudu, külastate meie kontot sotsiaalvõrgustikus või vaatate sotsiaalvõrgustikus meie sissekandeid või videoid nagu Teie e-post, kasutajanimi, IP-aadress, Teie isiklikud eelistused (kui kasutate Like, Follow jne), suhtlusandmed, kuupäev;

 • Lepinguga seotud teave nagu sõiduk, mida juhite (sh mudel, registreerimismärgi number jne) või mille haldamise eest Te vastutate (ka siis, kui sõiduk on liisitud/ kuulub Teie ettevõttele), sõiduki kindlustus, liiklusõnnetused, trahvid, sõiduki läbisõit, muud sõidukiga seotud andmed (sh sõiduki viimase ülevaatuse kuupäev ja tulemused jne), suhtlusandmed, arvete esitamine jne;

 • Autojuhi andmed nagu juhiloa number/ koopia, juhiloa väljastamise ja aegumise kuupäev;
  Samuti võime koguda andmeid Teie kohta kaudselt meie äripartneritelt, Teie organisatsioonilt või sotsiaalmeedia platvormidelt.

Me kogume Teie isikuandmeid kas otse Teilt (nt kui loote mõnel meie saidil konto või kui Teie organisatsioon avab meie saidil konto ning Te logite kontole sisse või sooritate ostu) või passiivselt (nt kui kasutate selliseid jälgimisvahendeid nagu brauseri küpsised) või kolmandatelt isikutelt (nt sotsiaalmeedia platvormide, Teie organisatsiooni või meie äripartnerite kaudu).

Küpsised ja muud jälgimisvahendid

Selleks et pakkuda Teile meie veebisaidi külastamisel või mobiilirakenduste kasutamisel paremat kogemust kogume teatud andmeid automatiseeritud vahendite abil, kasutades selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, pikselmärgendid, brauseri analüüsivahendid, serverilogid ja veebimajakad (nt Google Analytics).
Kui kasutate meie veebisaite, võime koguda andmeid Teie poolt kasutatava brauseri ja Teie veebikäitumise kohta.
Kui kasutate meie mobiilirakendust, võime vajaduse korral koguda andmeid Teie GPS asukoha kohta, kui olete andnud selleks oma nõuoleku. Samuti võime jälgida seda, kui tihti Te rakendust kasutate ja kus Te selle alla laadisite.

Meie poolt kasutatavad küpsised on analüütilise iseloomuga. Nad võimaldavad meil ära tunda ja loendada külastajaid ning saada teada, kuidas meie veebisaiti kasutatakse. Tänu sellele saame veebisaiti täiustada, nt muutes soovitud sisu otsimise lihtsamaks. Täiendava teabe konkreetsete küpsise liikide ja nende kasutuseesmärkide kohta leiate allpool toodud tabelist.

 

 Küpsis  Eesmärk  Aegub

utma   

 

See küpsis salvestatakse tavaliselt veebibrauserisse, kui kasutaja külastab meie veebisaiti esimest korda. Kui kasutaja kustutab selle brauserist ja külastab seejärel taas meie veebisaiti, salvestatakse uus utma küpsis koos uue ainulaadse identifikaatoriga. Seda küpsise liiki kasutatakse meie veebisaidi ainulaadsete külastajate arvu tuvastamiseks ja seda uuendatakse iga kord, kui veebisaiti kuvatakse. See küpsis sobitub ka ainulaadse identifikaatoriga, mida kasutab Google Analytics oma kehtivuse ja juurdepääsetavuse tagamisel. See identifikaator kujutab endast täiendavat kaitset.

Kahe aasta möödumisel veebisaidi külastamisest  

utmb

 

Seda küpsist kasutatakse meie veebisaiti külastavate kasutajate puhul sessioonide loomiseks ja nende jätkamiseks. Kui kasutaja vaatab lehte, üritab Google Analytics-i kood seda küpsist uuendada. Kui tal ei õnnestu seda leida, tekitatakse uus küpsis ja luuakse uus sessioon. Iga kord, kui kasutaja külastab teist lehekülge, uuendatakse küpsist ja selle aegumine programmeeritakse 30 minuti möödumisel; see tähendab, et üks sessioon kestab nii kaua kui kasutaja tegevus 30-minutiliste intervallide jooksul. See küpsis aegub pärast seda, kui kasutaja on lõpetanud kõnealuse lehekülje kasutamise kauem kui 30 minuti jooksul.

30 minuti möödumisel veebisaidi külastamisest  

utmc

 
See küpsis töötab koos utmb küpsisega. Seda kasutatakse otsuse tegemisel, kas kõnealuse kasutaja puhul tuleks avada uus sessioon. Sel küpsisel ei ole aegumistähtaega, ta aegub pärast seda, kui kasutaja on sulgenud oma  brauseri. Kui kasutaja külastab veebisaiti, sulgeb oma  brauseri ja tuleb seejärel 30 minuti jooksul uuesti veebisaidile, siis näitab utmc küpsise puudumine, et tuleks alustada uut sessiooni, vaatamata sellele, et kasutaja  utmb küpsis ei ole veel aegunud.

Sessiooni lõppemisel  
utmz  

 Seda liiki küpsis salvestab teavet selle kohta, kuidas kasutaja on meie veebisaidile jõudnud – kas ta trükkis aadressi brauseri otsinguaknasse, kasutas linki, leidis aadressi veebibrauserist või nägi seda juhuslikult reklaamis või meilis sisalduvas lingis. Seda küpsist kasutatakse selliste otsingumootorite tekitatud veebisaidi liikluse arvutamiseks, reklaamikampaaniateks ja üksnes meie veebisaidil navigeerimiseks. Seda uuendatakse iga kord, kui lehekülge vaadatakse.

Kuue kuu möödumisel veebisaidi külastamisest  
 jpaneslider 

 

 

Need küpsised kohandavad külastatud veebisaite vastavalt külastajate eelistustele, kontrollides menüüd, animatsioone ja fondi suurust, et neid oleks parem vaadata. Nad muudavad veebisaidi välimust ja/või toimimist. Neid EI KASUTATA vastavalt kasutajale kohandatud reklaamide loomiseks.

 Sessiooni lõppemisel
 Sm_au_c  See küpsis aitab täpselt kindlaks teha külastajate arvu ja veebisaidi kasutamise ulatust. Sessiooni lõppemisel
     
     

Meie veebisait kasutab ka kolmandate isikute küpsiseid, mida kasutatakse anonüümsete statistiliste andmete kogumiseks külastuste kohta. Neid andmeid salvestab Google ja nende suhtest kohaldatakse Google-i privaatsuspoliitikat, mis on kättesaadav aadressil: http://www.google.com/privacy.html. Google Analytics kogub teavet selle kohta, milliseid lehekülgi Te meie veebisaidil külastate, millist brauserit ja operatsioonisüsteemi Te kasutate ning kui palju aega Te meie lehekülgedel veedate. See teave võimaldab meil täiustada oma veebisaiti nende jaoks, kes seda tulevikus külastavad.

Sõidukitega seotud toimingud

Kui Teie või Teie ettevõte kasutab meie autode liisimise või sõidukiparki haldamise teenuseid, kogume teavet sõidukite kohta (nagu registreerimismärgi number või sõiduki viimane ülevaatus) ja sõidukijuhi käitumise kohta (nagu liiklusõnnetused, trahvid, sõiduki läbisõit), autode liisimise või sõidukiparki haldamise teenuste osutamiseks vastavalt lepingule ning Teile või Teie ettevõttele arve esitamiseks

Sotsiaalvõrgustikud

ALD Automotive Eesti AS lõi ja haldab Facebooki kontosid. Teie poolt Facebookis esitatud isikuandmed (sh Like, Follow ja muud teated) või andmed, mida kogutakse siis, kui külastate meie Facebooki kontot, loete meie sissekandeid või vaatate nendes sotsiaalvõrgustikes meie videoid, kontrollib sotsiaalvõrgustik Facebook. Seepärast soovitame Teil hoolikalt läbi lugeda Facebooki isikuandmete puutumatust käsitlev teade ja viidata neile Teie isikuandmete töötlemise puhul otse.


ALD Automotive Eesti AS kui Facebooki konto haldaja võib valida seadeid sõltuvalt oma sihtrühmast ja ärijuhtimise eesmärkidest. Sotsiaalvõrgustiku haldaja võib piirata meie võimalusi teatud seadistuste muutmisel (näiteks olulised konto seaded) ning selle tagajärjel ei saa me mõjutada Teie isikuandmeid, mida koguvad  sotsiaalvõrgustike haldajad.


Kõik sellised seaded (mis on valitud meie poolt või määratud kindlaks sotsiaalvõrgustike haldajate poolt) võivad mõjutada Teie isikuandmeid, kui Te kasutate sotsiaalvõrgustikke. Isegi siis, kui Teie tegevus sotsiaalvõrgustikus piirdub üksnes meie sissekannete või videote vaatamisega sotsiaalvõrgustikus, võib sotsiaalvõrgustiku haldaja koguda Teie isikuandmeid nagu näiteks seade, mida kasutate, või Teie IP-aadress.


Tavaliselt töötleb sotsiaalvõrgustiku haldaja Teie isikuandmeid (sh andmed, mida kogutakse meie  konto seadete tulemusel) sotsiaalvõrgustiku haldaja poolt kindlaks määratud eesmärkidel. Kuid kui kasutate sotsiaalvõrgustikku, suhtlete meiega selle kaudu, külastate meie kontot sotsiaalvõrgustikus või lihtsalt vaatate meie sissekandeid või videoid, saame ka meie Teie isikuandmeid. Isikuandmete maht sõltub meie konto seadetest, meie kokkuleppest sotsiaalvõrgustiku haldajaga lisateenuste puhul ja sotsiaalvõrgustiku haldajate poolt kasutatavatest küpsistest.


Kui vajate rohkem teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse Facebookis, palun lugege läbi Facebooki privaatsuspoliitika https://www.facebook.com/policy.php ja Facebooki küpsiste kasutamise poliitika https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Kellega me jagame Teie isikuandmeid?

Me mõistame, et Te ei soovi, et edastaksime Teie nõusolekuta Teie isikuandmeid otse kolmandatele isikutele nende turunduseesmärkidel. Siiski on meil aeg-ajalt vaja kasutada partnereid või volitatud töötlejaid, et osutada Teile vajalikke teenuseid ja pakkuda paremat kogemust eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Seega piirame Teie isikuandmete jagamist meie poolt vastavalt vajadusele järgmiselt:

 • ettevõtte äriosakondadega nagu müügi-, klienditeeninduse/müügiosakond, turundus-, IT-teenuste ning tugi- ja hooldusosakond. ALD Automotive Grupi siseselt võime jagada Teie isikuandmeid teiste ALD Automotive-i üksustega, mis võivad kasutada Teie isikuandmeid ainult kooskõlas käesoleva poliitikaga;

 • meie teenuseosutajatega nagu andmemajutuse teenuseosutajad ja andmehaldurid, kes asuvad Prantsusmaal või Euroopa Majanduspiirkonnas ja kes on instrueeritud kasutama Teie isikuandmeid ainult kooskõlas meie juhistele;

 • autode edasimüüjatega, kes teevad meiega koostööd ja ettevõtetega, mis haldavad sõidukite vastuvõtmist ja üleandmist, ning meiega koostööd tegevad töökojad: mehaanika-, kere-ja värvitööde, klaasitööde ja rehvitöökojad.
 • kindlustusseltsidega ja meie kindlustusmaakleritega;

 • mitteseotud turunduspartneritega, kuid ainult siis, kui olete andnud selleks oma nõusoleku;

 • Teie organisatsiooniga meie ja Teie organisatsiooni vahel sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil;
 • kui see on vajalik ettevõtte varade müümiseks või võõrandamiseks seoses pankrotimenetlusega, meie õiguste kehtestamiseks, meie vara kaitsmiseks või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitseks, võlgade sissenõudmiseks, või kui see on vajalik välisauditi toetamiseks, vastavusauditi ja ettevõtte juhtimisfunktsioonide jaoks;

 • kui asutused, institutsioonid ja eraasutused seostavad meid trahvikviitungiga või parkimistasude haldusmenetlustega;
 • kui see on seadusega nõutud näiteks vastuseks kohtukutsele, sh õiguskaitseasutused ja kohtud riikides, kus me tegutseme.

  Palun pöörake tähelepanu sellele, et me võime samuti kasutada ja avaldada Teie isikuandmeid, mis ei ole isiklikult tuvastatavad, st isikuandmeid koondandmetena, mis Teid enam ei tuvasta.

Kuidas Teie isikuandmeid edastatakse?

Mõnedes riikides, mis võtavad vastu Teie andmeid või omavad neile juurdepääsu, ei pruugi olla samatasemelist andmete kaitset nagu see on riigis, kus Te andmed esitasite. Te võite saada nende riikide loetelu, kui võtate ühendust ALD Automotive Eesti AS-iga e-posti aadressil info.ee@aldautomotive.com.

Globaliseerunud sõidukipargiga sõiduautode liisingu teenuste osutamisel võib Teie andmeid kliendisuhete ülemaailmse haldamise eesmärgil edastada, salvestada ja töödelda mis tahes riigis või territooriumil, kus üks või mitu meie tütarettevõtet asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Samuti võime edastada Teie isikuandmeid teenuseosutajatele, kes tegelevad andmemajutuse hooldus- ja tugiteenustega (asudes sellistes riikides nagu India ja Ameerika Ühendriigid) või meie klientide või potentsiaalsete klientide isikuandmete töötlemiseks kasutatavate vahendite pakkumisega.

Teie andmete edastamisel kaitseme Teie isikuandmeid ja tagame piisava kaitse Teie isikuandmete edastamiseks andmete vastuvõtjatele neis riikides, sõlmides isikuandmete vastuvõtjatega andmeedastuslepinguid, mis põhinevad Euroopa Komisjoni standardite klauslitel.

Kuidas Te saate meiega või järelevalveasutusega ühendust võtta, et esitada kaebust?

Kui Teil on küsimusi, kaebusi või kommentaare käesoleva privaatsuspoliitika või meie infokogumispraktikate kohta, võtke meiega palun ühendust kirja teel või saatke meil ALD Automotive Eesti AS-ile aadressil info.ee@aldautomotive.com.

Te võite ka esitada kaebuse oma asukoha pädevale järelevalveasutusele, kui Teil on mingeid probleeme seoses Teie isikuandmete töötlemise tingimustega ALD Automotive-i poolt.

Kui Te tunnete muret Teie isikuandmete töötlemise tingimuste päras  ALD Automotive Eesti AS-i poolt ja soovite esitada kaebuse pädevale järelevalveasutusele, peaksite esitama kaebuse Eesti pädevale järelevalveasutusele.

Mis juhtub, kui me muudame seda andmekaitse poliitikat?

Meie andmekaitse poliitika võib aeg-ajalt muutuda, et peegeldada muutusi viisis, kuidas me töötleme Teie isikuandmeid. Need muutused on siiski täielikus kooskõlas kehtiva seadusega. Me soovitame Teil aeg-ajalt seda lehekülge uuesti vaadata, et tutvuda uusima teabega meie puutumatustavade kohta. Me teavitame Teid  kõikidest olulistest muudatustest nii nagu on seadusega ette nähtud.

 

 

 

Klienditeenindus
6 308 960