VASTAVUS, KORRUPTSIOONIVASTANE POLIITIKA JA TEAVITAMINE

VASTAVUS, KORRUPTSIOONIVASTANE POLIITIKA JA TEAVITAMINE

 

Societe Generale (SG) gruppi kuuluv ALD Automotive järgib rahapesu ja finantsterrorismi vastu võitlemiseks kehtestatud ühtlustatud lähenemist ja standardeid. ALD Automotive viib läbi nõuetekohased uurimisprotseduurid ning tuvastab korrektselt oma tehingute vastaspooled.

ALD Automotive toetab võitlust korruptsiooni, mõjuvõimuga kauplemise, pettuse ja väljapressimise vastu, suheldes regulaarselt valitsusasutuste, avalikkuse ja teiste organisatsioonidega vastavalt kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja protseduuridele.

ALD Automotive poolt vastu võetud vastavad meetmed hõlmavad personali koolitust, eetikakoodeksi, korruptsioonivastase ja mõjuvõimuga kauplemise vastase poliitika välja töötamist ja vastu võtmist, muudatusi asutusesisestes ja personali dokumentides, võttes arvesse korruptsioonivastaseid meetmeid.

Oma tegevustes ja tehingupooltega suheldes juhindub ALD Automotive SG grupi tegevusjuhendist, SG grupi korruptsiooni ja mõjuvõimu vastu võitlemise koodeks ning SG grupi jätkusuutliku hanke hartast.

Laadige alla SG grupi tegevusjuhend ja tutvuge sellega.

Laadige alla SG grupi korruptsiooni ja mõjuvõimu vastu võitlemise koodeks ja tutvuge sellega.

Laadige alla ja SG grupi jätkusuutliku hanke harta ja tutvuge sellega.

SG tegevusjuhendi kohaselt ootab ALD Automotive, et tema tarnijad ja teenusepakkujad vastaksid grupi tegevusjuhendis kehtestatud põhimõtetele, sh austaksid inimõigusi ja järgiksid kõiki kehtivaid õigusakte.

Korruptsioonikuritegudest või pettustest (või nende kavandamisest) või mistahes muudest tegevustest, mis rikuvad ALD Automotive õigusi ja õigustatud huve, teavitamiseks kasutage palun oma teavitusõigust, saates teate läbi SG grupi spetsiaalse teavituskeskkonna – see on turvaline väline platvorm, mis tagab isikuandmete kaitse ja saadetud teabe täieliku konfidentsiaalsuse.

Klienditeenindus
6 308 960