Hinnakiri

ALD Automotive hinnakiri

(kehtiv alates 26.01.2017)

Lepingu sõlmimine  
Kasutusrendi lepingu sõlmimine* max. 1,5% vara hinnast
Haldusteenuse lepingu sõlmimine tasuta

 

Lepingu muudatus

 
Lepingu perioodi/läbisõidu muutmine* 25€
Lepingu pikendamine perioodi lõpus tasuta
Maksetähtaja muutmine 30,00€
Rentniku vahetus (tasub uus rentnik) 30,00€

Lepingu üleviimine teise Balti riiki (tasub endine rentnik,
teenustasule lisanduvad toiminguga seotud kulud)

 

150,00€

Kindlustustingimuste muudatus 30,00€
Teenuste lisamine tasuta
Teenuste eemaldamine 25,00€

Muu lepingu muudatus (lisavarustuse lisamine,
lepingus sisalduvate kulude lisamine/eemaldamine jne.)

 

50,00€

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

vastavalt lepingu
üldistele tingimustele

 

Ühekordselt osutatavad teenused

 
Service Link 40,00€
Rehvide/lisavarustuse transport Tallinna piires 40,00€
Rehvide/lisavarustuse transport väljaspool Tallinna 60,00€
Rehvide hooajaline vahetus ja ladustamine 60,00€
24 tunni hädaabi teenus (lisanduvad juhtumiga seotud kulud) 30,00€

Maanteeameti registri toimingud rendileandja esindaja poolt
(lisandub riigilõiv ja muud toiminguga seotud kulud)

40,00€

Asendusauto

vastavalt kehtivale
asendusauto hinnakirjale

Kindlustusjuhtumite käsitlus (lisanduvad toiminguga seotud kulud) 65,00€
Sõiduki ülevaatus lepingu perioodi jooksul* 30,00€

Oksjonikorras sõiduki müügi korraldamine Tallinnas
(lisanduvad oksjoniga seotud muud kulud)

65,00€

Oksjonikorras sõiduki müügi korraldamine väljaspool Tallinna
(lisanduvad oksjoniga seotud muud kulud)

100,00€

 

Muu

 
 Lihtkirjalike volikirjade väljastamine tasuta 
 Notariaalne volikiri tavakorras (lisandub notarikulu ja riigilõiv) 10,00€ 
Sõiduki allrendile andmise volikiri 20,00€
Kütusekaardi väljavõtte saatmine tasuta
Kütusekaardi asendustasu kliendi süül tasuta
Teeninduskaardi asendustasu kliendi süül tasuta
Teenuse osutaja arve koopia saatmine 3,00€

Parkimiskorra või muudest rikkumistest
tulenevate trahvisummade tasumine

10,00€

Lepingujärgse kindlustuskohustuse rikkumine
(kindlustuslepingute sõlmimine on rentniku kohustus)

120,00€

Lepingu rikkumisel rendileandjale kuuluva sõiduki
võtmine rendileandja valdusesse

300,00€

 

Teenustasud ei sisalda käibemaksu

*teenustasu ei rakendu kui raamlepingus on kokku lepitud teisiti

Klienditeenindus
6 308 965